Regulamin Sprzedaży Sklepu „Euro-Glas”

 

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług w zakresie sprzedaży Towarów i Usług znajdujących się w ofercie Sklepu „Euro-Glas” w Krakowie.
2. Użyte w Regulaminie nazwy oznaczają:
1) Sprzedawca – Firmę Euro-Glas W. Walczak R. Noga Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie (31-263) przy ul. Władysława Łokietka 141 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000095626), posiadającą NIP 6771685921;
2) Sklep, Sklep internetowy - sklep prowadzony przez Sprzedawcę;
3) Konsument - osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
4) Klient – konsumenta, jak i inną osobę prawna, fizyczną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej dokonującą zakupów w Sklepie;
5) Towar – szyby samochodowe, wycieraczki i inne rzeczy ruchome oferowane w Sklepie oraz usługi w zakresie napraw i wstawiania szyb samochodowych świadczone przez Sprzedawcę,
6) Kurier – przewoźnika, któremu Sprzedawca zleca dostawę zakupionego Towaru.
3. Zakup Towaru odbywa się na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
4. Niniejszy Regulamin może być kopiowany w całości lub części na dowolny nośnik cyfrowy lub drukowany przed złożeniem zamówienia.
5. Koszt połączeń telekomunikacyjnych ze Sprzedawcą jest zgodny z taryfą stosowaną przez operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Klient.


§ 2
Informacja o Towarze
1. Informacje o ofercie Sklepu i dostępnym Towarze umieszczone są na stronie Sklepu internetowego sklep.euroglas.com.pl oraz dostępne są w Sklepie pod nr telefonu +(14) 625-88-99. Stanowią one zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Wszystkie ceny Towarów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego sklep.euroglas.com.pl zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich oraz nie zawierają kosztów dostawy.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

 

§ 3
Przyjmowanie i realizacja zamówień
1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę sklep.euroglas.com.pl.
2. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest:
- w przypadku zamówień składanych przez stronę Sklepu internetowego sklep.euroglas.com.pl - prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia
3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie Sprzedawcy.
4. W przypadku braku w magazynie części Towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). Dotyczy to także produktów w danej chwili niedostępnych na stronie Sklepu.
5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
6. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia dokumentu sprzedaży (faktury). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Sklepem drogą elektroniczną na adres tarnow@euroglas.com.pl.


§ 4
Zamówienia w Sklepie internetowym
1. Rozpoczęcie składania zamówień poprzez stronę Sklepu internetowego sklep.euroglas.com.pl wymaga rejestracji Klienta. W wyniku rejestracji do podanego przez klienta loginu zostaje przypisane hasło.
2. Klient dokonuje pierwszej rejestracji poprzez:
- wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowanie zawartych w nim warunków,
- potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego przez kliknięcie na link zawarty w e-mailu rejestracyjnym, wysłanym przez Sklep internetowy na adres poczty elektronicznej podany przez klienta w formularzu rejestracyjnym.
3. Każdy kolejny zakup w sklepie internetowym wymaga zalogowania się poprzez podanie prawidłowego loginu oraz odpowiadającego mu hasła.
4. Dokonanie zakupu Towarów oferowanego przez sklep internetowy wymaga złożenia przez Klienta zamówienia na oznaczony Towar oraz jego potwierdzenia poprzez kliknięcie na przycisk „Zamawiam i płacę”.
5. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia drogą elektroniczną z informacją o gotowości Towaru do wysyłki i nr rachunku bankowego.
6. W przypadku usług świadczonych przez Sprzedawcę Konsument może, poprzez zaznaczenie opcji „Wykonanie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy”, złożyć żądać niezwłocznego wykonania umowy przez Sprzedawcę. W takim wypadku po wykonaniu usługi Konsument traci prawo odstąpienia od umowy.

 

 

§ 5
Zapłata za zakupiony Towar
1. Zapłata za zakupiony Towar oraz za koszty przesłania zakupionego Towaru następuje bezpośrednio w Sklepie, za pobraniem przez Kuriera albo w formie przedpłaty - przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy podany w potwierdzeniu zamówienia.
2. W przelewie należy podać numer zamówienia. Za datę zapłaty przyjmuje się datę dokonania wpłaty ceny w kasie Sklepu albo uznania przez bank rachunku bankowego Sprzedawcy (zaksięgowania zapłaty) kwotą należności.
3. Jeżeli Klient jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę VAT, powinien podać Sprzedawcy wszystkie dane, niezbędne do wystawienia faktury.


§ 6
Dostawa zakupionego Towaru
1. Dostawa zakupionego Towaru zostanie dokonana za pomocą Kuriera – tj. Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego. Wysyłka Towaru przesyłką priorytetową nastąpi w terminie opisanym przy produkcie. Dostawa przesyłek kurierskich na terenie Polski następuje w terminie 2 dni roboczych, w przypadku poczty polskiej czas doręczenia waha się od 2 do 21 dni.
2. Opłata za dostawę zakupionego Towaru naliczana wg taryfy (cennika) Kuriera z uwzględnieniem podatku VAT. - http://sklep.euroglas.com.pl/64,Koszt-dostawy.aspx
3. W przypadku dostaw wysyłanych zagranicę oraz dostaw Towarów na koszty dostawy są ustalane indywidualnie z Klientem z uwzględnieniem wielkości przesyłki, wagi lub kraju dostawy.
4. Dostawa Towaru w inny sposób lub jego osobisty odbiór w siedzibie Sprzedawcy są możliwe po uprzednim uzgodnieniu terminu i warunków ze Sklepem.
5. Sprzedawca po wysłaniu przesyłki z zamówionym Towarem przesyła Klientowi drogą elektroniczną potwierdzenie nadania przesyłki z zamówionym Towarem wraz z numerem przesyłki.
6. Podczas odbioru przesyłki od Kuriera Klient jest zobowiązany sprawdzić, czy przesyłka jest nieuszkodzona lub czy opakowanie jest naruszone. W razie wątpliwości przesyłkę należy otworzyć i sprawdzić w obecności Kuriera. Jeżeli po rozpakowaniu przesyłki Klient stwierdzi, że dostarczony Towar posiada uszkodzenia, należy spisać protokół uszkodzenia oraz skontaktować ze Sprzedawcą w celu wymiany uszkodzonego Towaru.


§ 7
Uprawnienia Konsumentów
1. Zgodnie z art. 27 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827) Klient – będący konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. - jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, poprzez złożenie sprzedawcy stosownego oświadczenia na piśmie i zwrotu zakupionego Towaru w terminie 14 dni od otrzymania zakupionego Towaru Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. link: http://sklep.euroglas.com.pl/94,Odstapienie-od-umowy.aspx
2. Konsument może także odstąpić od umowy przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej sklep.euroglas.com.pl – link: http://sklep.euroglas.com.pl/94,Odstapienie-od-umowy.aspx

3. Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie przesłać Konsumentowi drogą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w ten sposób.
4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta, w tym koszty dostarczenia Towaru, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy na rachunek wskazany przez Konsumenta lub przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres.
5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru,
9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku gdy:
- usługa została wykonana przez Sprzedawcę w pełni za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- usług jest świadczona według specyfikacji Konsumenta lub służy zaspokojeniu wyłącznie jego zindywidualizowanych potrzeb.


§ 8
Reklamacje
1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientom Towar bez wad. W przypadku dostarczenia Towaru wadliwego ponosi on odpowiedzialność za stwierdzone wady zakupionych Towarów na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
2. Klient zawiadamia Sprzedawcę o stwierdzonej niezgodności towaru pisemnie drogą pocztową lub drogą elektroniczną oraz dostarcza reklamowany Towar do siedziby Sprzedawcy.
3. W związku ze zgłoszoną reklamacją Klient może żądać: nieodpłatnej naprawy albo nieodpłatnej wymiany Towaru na nowy wolny od wad albo obniżenia zapłaconej ceny albo może odstąpić od umowy i żądać zwrotu zapłaconej ceny.
4. Sprzedawca jest zobowiązany potwierdzić przyjęcie reklamacji drogą elektroniczną, przesyłając Klientowi potwierdzenie oraz ustosunkować się do zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od jej doręczenia i poinformować w tym terminie Klienta o sposobie jej rozstrzygnięcia. Zawiadomienie zostanie przesłane Klientowi drogę elektroniczną.
5. W przypadku obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy Sprzedawca przekazuje należność w terminie 14 dni od dnia uwzględnienia reklamacji przelewem na rachunek wskazany przez Klienta lub przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres.


§ 9
Ochrona danych osobowych i polityka prywatności
1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klientów.
2. Poprzez zarejestrowanie lub zalogowanie się do Sklepu internetowego Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Sprzedawcę. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie internetowym sklep.euroglas.com.pl.
3. Sprzedawca jest uprawniony, zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm.), do przetwarzania danych osobowych dla celów realizacji umowy, marketingu bezpośredniego usług własnych.
4. Klientom przysługuje prawo do żądania od Sprzedawcy, jako administratora ich danych, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, w tym w szczególności do realizacji zamówienia.
6. Sprzedawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie organom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
7. Sprzedawca wykorzystuje pliki „cookies”, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności procesu autoryzacji i zapamiętywania ustawień osobistych. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Link: http://sklep.euroglas.com.pl/93,Polityka-prywatnosci.aspx


§ 11
Wymagania techniczne i zakaz bezprawnych działań
1. Klient jest zobowiązany, dla prawidłowego korzystania z Sklepu internetowego, korzystać z aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka) oraz konta poczty elektronicznej (e-mail). Klient jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie powyższe urządzenie oraz konieczne oprogramowanie. Zaleca się korzystanie z najnowszych, zaktualizowanych wersji przeglądarek. Wymagania minimalne to: Chrome wersja 34 lub wyższa, Firefox wersja 28 lub wyższa, Opera wersja 12 lub wyższa, Safari wersja 5 lub wyższa. Sprzedawca rekomenduje Klientom zabezpieczenia urządzenia końcowego, które należy stosować jednocześnie:
1) zainstalowanie renomowanego oprogramowania antywirusowego i antyspamowego;
2) zainstalowanie zapory ogniowej (firewall);
3) bieżące aktualizowanie systemu operacyjnego obsługującego urządzenie końcowe.
2. Klient zobowiązany do powstrzymywania się od podejmowania działań o charakterze bezprawnym lub które mogłyby uniemożliwiać lub utrudniać innym Klientom prawidłowe korzystanie z Sklepu internetowego. W szczególności Klient jest zobowiązany jest do:
1) niewykorzystywania Sklepu w celu prowadzenia działalności niezgodnej z prawem lub w sposób mogący stanowić naruszenie prawa oraz utrudniający korzystanie z niego innym Klientom,
2) zabezpieczenia i ochrony poufnych danych takich jak np. hasła dostępowe,
3) niepodejmowania prób naruszenia zasobów systemowych Sprzedawcy do których Klient nie ma uprawnień,
4) przestrzegania ustawowego zakazu dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.


§ 12
Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie Sklepu internetowego.
2. Niniejszy regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie sklep.euroglas.com.pl.
3. Informacje o Sprzedawcy będą każdorazowo potwierdzone przez Sprzedawcę na piśmie najpóźniej w momencie dostarczenia Towaru Klientowi.
4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego w, tym kodeksu cywilnego.
5. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 

 

Pobierz regulamin

 

 

 

 

 

 

 

 

 
close

Ważne: Nasz sklep internetowy korzysta z plików cookies.

Pozostając na naszej stronie, wyraższ zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

CmsNET ver: 2.2.4699.19032, G: S, SklepNET, 1.0.4737.19516
Powrót Powrót Do góry Do góry